Nyhetsbrev fra Glittertind, 6. desember 2023
av Kristian Foss Aalmo og Marie Skonseng 

Skjerpende regler i arbeidsmiljøloven for selskaper i konsern

1  Innledning

I 2023 har det skjedd en rekke endringer i rettsreglene på arbeidsrettens område. Flere av disse vil tre i kraft 1. januar 2024.  Overordnet gir disse endringene sterkere rettigheter for arbeidstakere i og utenfor konsern, og noe mer krevende arbeidsprosesser for arbeidsgiver, leder og HR.

Dette nyhetsbrevet adresserer de mest vesentlige endringene, herunder utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern (punkt 3) og utvidet drøftingsplikt etter arbeidsmiljøloven (punkt 4). Arbeidstakerbegrepet er også nærmere definert, og i praksis utvidet, i reviderte aml. § 1-8. Dette kommenteres innledningsvis i punkt 2. Dette gjelder også arbeidstakere i konsern.

2  Ny presisering av arbeidstakerbegrepet

Arbeidstaker er i aml. § 1-8 definert som «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste». Hvorvidt freelancere, konsulenter, arbeidere som har eget firma og jobber timebasert er omfattet av begrepet kan være vanskelig å avgjøre. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke er den formelle kategoriseringen som er avgjørende. En freelancer som man har ansett som oppdragstaker, kan i realiteten være arbeidstaker etter en nærmere vurdering. Det er viktig å ha kjennskap til grensedragningen arbeidstaker/oppdragstaker da arbeidsmiljøloven er ufravikelig. Det er realiteten som er avgjørende, og er man i realiteten arbeidstaker nyter man også vernet loven gir.  Risikoen ved å trå feil er at personen som arbeider vil få stillingsvern, ha krav om overtidsbetaling, feriepenger, og pensjon. Virksomheten skal også betale arbeidsgiveravgift for kompensasjonen som utbetales. Relevante momenter som inngår i vurderingen følger i dag av forarbeider og rettspraksis, og kan oppsummeres slik:


  • Har vedkommende plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver og kan ikke bruke andre til utførelsen av arbeidet?
  • Har vedkommende plikt til å underordne seg oppdragsgivers ledelse og kontroll?
  • Hvem stiller til rådighet de driftsmidler og andre hjelpemidler som er nødvendige for utførelsen av arbeidet?
  • Hvem bærer risikoen for arbeidsresultatet?
  • Får den som arbeider vederlag i en eller annen form for lønn?
  • Er tilknytningsforholdet mellom partene av noe stabil karakter og oppsigelig med bestemte frister?
  • Arbeides det hovedsakelig for én oppdragsgiver?
Tannhjul

Det må foretas en helhetsvurdering der det vil være underordningsforholdet som er avgjørende. Fra 1. januar 2024 trer det i kraft en presisering av arbeidstakerbegrepet og presumpsjonsregel. Følgende ordlyd vil gjelde:

Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Dette er i stor grad en lovfesting av momenter som allerede følger av rettspraksis. Bevisbyrden for at det ikke foreligger et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold vil nå ligge på oppdragsgiver, og beviskravet heves til «klar sannsynlighetsovervekt». I utgangspunktet er det den som fremmer et krav som må sannsynliggjøre at kravet er berettiget. Med denne endringen i aml. § 1-8 vil det i utgangspunktet være oppdragsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke er etablert et arbeidsforhold. De faktiske forhold vil fortsatt være avgjørende.

Den nye presumpsjonsregelen kan potensielt medføre at flere av de avtalene som i dag kategoriseres som oppdrags-/freelance-/konsulentavtaler fremover vil kategoriseres som arbeidsavtaler. I slike tilfeller vil de ufravikelige reglene i arbeidsmiljøloven og ferieloven komme til anvendelse.3  Utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemmaning i konsern

Behovet for nedbemanning kan aktualiseres grunnet en rekke forhold. Arbeidsgivers adgang til oppsigelse grunnet nedbemanning er underlagt ufravikelige begrensninger arbeidsmiljøloven. Dette må ses i lys av aml. § 1-8 som fastsetter at ansvars- og pliktsubjekter etter arbeidsmiljøloven er «arbeidsgiver» og «virksomheten».

Hvem som er «arbeidsgiver» er definert ut fra ansettelsen av arbeidstaker, og må utledes av arbeidsavtalen. Arbeidsgiver er normalt arbeidstakers motpart i arbeidsavtalen. Rettssubjektet «arbeidsgiver» er også som alminnelig regel sammenfallende med arbeidsgivers virksomhet/bedrift (Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) s. 74). I forarbeidene er det presisert at det ved «vurderingen av hvem som er arbeidsgiver i kraft av definisjonen, skal det blant annet legges vekt på hvem som i praksis har opptrådt som arbeidsgiver og som har utøvet arbeidsgiverfunksjonen» (Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) s. 76-77).

Det er vedtatt en lovendring som trer i kraft 1. januar 2024 som utvider den ansattes stillingsvern i konsern i nedbemanningssituasjoner. Overordnet innebærer lovendringen at den ansatte vil ha rettigheter også overfor samtlige norske konsernselskaper som inngår i konsernet, og ikke kun sitt eget arbeidsgiverselskap. Enkelt sagt utvides stillingsvernet på to måter. For det første vil arbeidsgiver ha en plikt til å tilby annet passende arbeidet i konsernet. For det andre har arbeidstaker ved nedbemanning en fortrinnsrett til nyansettelse i andre virksomheter i konsernet.


Etter en overtallighetsvurdering skal det, før beslutning om oppsigelse, vurderes om det er «annet passende arbeid» i virksomheten. I særlige tilfeller kan virksomhetsbegrepet omfatte flere konsernselskaper enn arbeidstakers arbeidsgiverselskap, og slik sett utvides etter regler som følger av rettspraksis.

Fra 1. januar 2024 utvides arbeidstakers rettigheter i konsern i lov. Aml. § 15-7 får et nytt tredje ledd med følgende ordlyd:

Tilhører arbeidsgiveren et konsern, jf. § 8-4 tredje ledd, er ikke oppsigelsen saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet.

Dette innebærer at arbeidsgivere som inngår i konsernet må tilby overtallige ansatte annet passende arbeid i andre konsernselskaper, selv om den ansatte formelt er ansatt i et annet selskap i konsernet. Plikten skal være sekundær, som innebærer at den kun er aktuell der arbeidsgiver ikke kan tilby annet passende arbeid i eget selskap (egen «virksomhet»). For konsern vil de nye reglene stille store krav til oversikt og koordinering på tvers av selskapene i omorganisering- og nedbemanningsprosesser.

Aml. § 14-2 (1) gir videre arbeidstaker «fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet» når arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold (nedbemanning). Dette forutsetter at det gjelder en stilling arbeidstaker er kvalifisert for. Fortrinnsretten er forbeholdt stillinger i virksomheten arbeidstakeren er ansatt i.

Aml. § 14-2 første ledd vil fra 1. januar 2024 ha en ny formulering:

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsretten til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Tilhører arbeidsgiver et konsern, jf. § 8-4 fjerde ledd, har arbeidstaker i tillegg fortrinsrett til ny ansettelse i andre virksomheter i konsernet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten etter andre punktum bortfaller hvis arbeidstaker ikke aksepterer et tilbud om annet passende arbeid etter § 15-7 tredje ledd.

Fortrinnsretten er altså utvidet til å gjelde hele konsernet, ikke kun virksomheten vedkommende er ansatt i. Plikten er sekundær til fortrinnsretten i arbeidsgiverselskapet.

4  Utvidet drøftingsplikt på tvers av konsern etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven får en ny bestemmelse i kapittel 8 som gjelder «Informasjon og drøfting i konsern». Fra 1. januar 2024 vil aml. § 8-4 tre i kraft, og pålegge «morforetaket» å etablere en samarbeidsarena på konsernnivå. Konsernledelsen skal informere og drøfte planer om utvidelser, innskrenkninger mv. som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter. Det er mange tariffavtaler som stiller krav til slike samarbeidsforumer allerede.

5  Betydning av de nye reglene

De nye reglene vil komplisere nedbemanning- og omstillingsprosesser i konsern. Som følge av de nye reglene som gir ansatte rettigheter på tvers av konsernselskaper, må arbeidsgivere utarbeide systemer og rutiner for utveksling av informasjon. For å kunne ivareta plikten til å tilby annet passende arbeid og ansattes fortrinnsrett må opplysninger om ledige stillinger og udekket arbeidskraftsbehov være tilgjengelig for HR og ledere på tvers av konsernselskaper. Glittertind bistår gjerne med å legge til rette for slik informasjonsutveksling og svarer også på spørsmål om de nye reglene for øvrig dersom det planlegges nedbemanning i din virksomhet.