Nyhetsbrev fra Glittertind, 16. april 2024
av Marius Borgen og Glumur Orri Högnason 

Dom fra Agder lagmannsrett – opprettholder seier til HRL Entreprenør AS

Sakens bakgrunn

Sakens parter var HRL Entreprenør AS (tidligere Amundsen Graf AS) mot Tangvallveien 323 AS/Seabrokers (byggherre).

Saken gjaldt spørsmål om vederlagsjustering for svikt ved byggherrens ytelser/andre forhold som byggherren har risikoen for. Hovedspørsmålet i saken var hvem som hadde risikoen for en byggetidsforskyvning i prosjektet, som følge av at det i anbudsgrunnlaget var inntatt tegninger av bygget som var i strid med reguleringsplanens krav til gesimshøyde. Dette ble oppdaget underveis i prosjektet – ifm. søknad om IG – og prosjektet ble forsinket med ca. 4,5 måneder. 

Byggherre gjorde gjeldende at forholdet var en prosjekteringsfeil som totalentreprenøren hadde overtatt risikoen for i medhold av NS 8407 punkt 24.1.2. Alternativt ble det pekt på totalentreprenørens undersøkelsesplikt/varslingsplikt iht. NS 8407 punkt 25, og at HRL burde oppdaget forholdet tidligere. 

HRL vant saken i tingretten, men denne ble anket av Seabrokers. Ankeforhandling ble avholdt i mars 2024.

Dommen  

Lagmannsretten foretok i dommen en vurdering av om partene hadde avtalt at risikoen for forholdet var overført til entreprenøren, slik byggherren hadde anført. Lagmannsretten mente at det var flere faktorer som trakk i retning av at partene ikke hadde inngått avtale om risikoovergang overhodet. Retten konkluderte videre med at forholdet uansett ikke gjaldt en prosjekteringsfeil i bestemmelsen forstand – men snarere faktiske feilopplysninger – og at risikoovergangsbestemmelsene dermed ikke var anvendelige for feilen som saken gjaldt. 

Ansvaret for forholdet var dermed ikke overtatt av HRL. Retten kom videre til at HRL ikke hadde brutt veilednings- og undersøkelsesplikten. Retten mente også at HRL ikke burde oppdaget forholdet tidligere.

HRL vant dermed frem fullt ut på risikospørsmålet.

I utmålingsspørsmålet hadde tingretten i sin dom kommet til at byggherren ikke hadde gitt tilstrekkelige innsigelser til sluttoppgjøret, og at innsigelser dermed var prekludert. Lagmannsretten kom – under noe tvil – til motsatt resultat, dvs. at det var gitt innsigelser iht. NS 8407 punkt 39.2.

Retten måtte dermed ta stilling til utmålingen. I rettens vurdering av de respektive kravsposter ble HRLs krav i det alt vesentlige tatt til følge, med unntak for noen nedjusteringer på enkelte elementer.

HRL fikk videre delvis medhold sin avledede anke om to mindre krav. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at byggherren heller ikke hadde tilbakeholdsrett for sluttfakturaen som følge av anførte mangler, og tilkjente derfor forsinkelsesrenter for denne. HRLs krav om dekning av advokatkostnader forut for saksanlegg på ca. kr 100 000 ble imidlertid ikke tatt til følge.

Oppsummert fikk HRL fullt medhold i sakens hovedpunkter – og ble tilkjent fulle sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Dommen kan leses i sin helhet her: 2024-04-09 Dom fra Agder lagmannsrett

Glittertind representerte HRL Entreprenør AS.