Nyhetsbrev fra Glittertind, 5. september 2023
av Marius Borgen

Dom fra Telemark tingrett – knusende seier for Amundsen Graf

Sakens bakgrunn

Sakens parter var Amundsen Graf AS (totalentreprenør) mot Tangvallveien 323 AS/Seabrokers (byggherre).

I anbudsgrunnlaget var det inntatt tegninger over bygget som var i strid med reguleringsplanen krav til mønehøyde. Dette ble oppdaget underveis i prosjektet – ifm. søknad om igangsettelse – og prosjektet ble forsinket i ca. 4,5 måneder.

Byggherren gjorde gjeldende at forholdet var en prosjekteringsfeil som var omfattet av NS 8407 punkt 24.1.2 – og at Amundsen Graf dermed hadde risikoen for forholdet. Alternativ ble det pekt på Tangvallveiens undersøkelsesplikt/varslingsplikt iht. NS 8407 punkt 25.

Dommen 

Dommen er forholdsvis grundig på sakens sentrale spørsmål. Retten har først vurdert om det er avtalt at Amundsen Graf har overtatt risikoen for forholdet. Retten konkluderer med at så ikke er tilfellet. Retten konkluderer riktignok først med at det var avtalt risikoovergang for selve prosjekteringen, men samtidig at standardens bestemmelse om risikoovergang ikke er anvendelig for forholdet som saken gjelder og at partene ikke har avtalt at Amundsen Graf har risikoen for riktigheten av byggherrens opplysninger.

Dernest gjør retten en vurdering av byggherrens saksbehandling av kravet mv og det som fremkom i dialogen underveis i prosjektet. Retten legger etter dette til grunn at partene også har hatt en felles forståelse om at risikoen for forholdet ikke var avtalt overført til Amundsen Graf. Retten mener videre at Amundsen Graf foretok tilstrekkelig kontroll og kvalitetssikring av prosjekteringen, tegningene mv, jf. NS 8407 punkt 25.1, og at Amundsen Graf ikke burde oppdaget forholdet tidligere.

Videre kommer retten til at byggherren ikke har gitt rettidige innsigelser til sluttoppstillingen iht. NS 8407 punkt 39.2. Retten skriver bl.a. om dette at:

Verken Amundsen Graf, eller annen normalt forstandig underentreprenør, kunne forstå hvilke konkrete betalingskrav som ble bestridt.

Retten konkluderer dermed med at byggherrens innsigelse mot sluttoppstillingen er prekludert.

Amundsen Graf vant dermed frem fullt ut og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Dommen kan leses i sin helhet her: 2023-08-31 Dom fra Telemark tingrett

Glittertind representerte Amundsen Graf AS.