Nyhetsbrev fra Glittertind, 14. juni 2023
av Marius Borgen

Ansvarssak boring av energibrønner – knusende seier i oslo tingrett

Sakens bakgrunn

Høsten 2018 inngikk Engelsborg borettslag totalentreprisekontrakt med Boligenergi AS om etablering av nytt bergvarmeanlegg – 36 energibrønner til 240 m, på borettslagets eiendom i Oslo kommune. Avtalen var inngått under henvisning til NS 8407 og Boligenergi AS hadde ansvar for både prosjektering og utførelse av hele anlegget. Boligenergi AS på sin side inngikk underentreprisekontrakt med Rototec AS for utførelsen av selve boringen. Antall brønner og dybde var bestemt av Boligenergi AS (hadde gjennomført energiberegning), og Rototec AS skulle stå for selve utførelsen av brønnboringen. I avtaledokumentene var det likevel vist til NS 8417 – kontrakt om totalunderentreprise.

Etter avsluttet brønnboring våren 2019 ble det oppdaget setningsskader på Engelsborg borettslag og naboeiendommene Tøyenhus borettslag og eierseksjonssameiet Professorløkka. Tøyenhus og Professorløkka krevet dom for ansvar for setningsskadene basert på naboansvar overfor Engelsborg borettslag. Engelsborg på sin side fremmet krav om erstatningsansvar for skade på egen og nabo­eiendommer basert på sin totalentreprisekontrakt med Boligenergi AS. Boligenergi AS regressaksøkte deretter Rototec AS og dets forsikringsselskap, If Skadeforsikring NUF, med påstand om ansvar basert på kontrakt om totalunderprise. Saken ble behandlet i Oslo tingrett over 3 uker i mars 2023.

De sakkyndiges vurdering av skadeårsaken:

Samtlige geotekniske sakkyndige, som var engasjert i forbindelse med rettssaken, konkluderte med at setningsskadene hadde sin årsak i grunnvannssenkning: at energibrønnene hadde punktert vannholdig kvikkelierelag og at det hadde medført drenasje ned til underliggende vannførende lag i berg. Verken Boligenergi AS eller Rototec AS hadde gjennomført noen geoteknisk prosjektering i forbindelse med etablering av brønnparken.

Boligenergi AS hevdet at det var begått grove utførelsesfeil i forbindelse med utførelsen, men fikk ikke tilslutning fra de sakkyndige og retten på dette punkt. Retten konkluderte med at boringen var gjennomført basert på vanlig praksis og med vanlig utstyr for tilsvarende arbeider, og at utførelsen i seg selv ikke var årsak til de oppståtte skadene.

Spørsmål om prosjekteringsansvar:

Boligenergi AS hadde påtatt seg fullt ansvar både for prosjektering og utførelse i sin totalentreprise­kontrakt med Engelsborg borettslag. Det springende punkt for tingretten var om dette prosjekterings­ansvaret var videreført i kontrakten mellom Boligenergi AS og Rototec AS. Boligenergi AS viste her til at avtalen var inngått under henvisning til NS 8417 – kontrakt om totalunderentre­prise. Videre viste Boligenergi AS til at Rototec AS, etter at byggeprosjektet var gjennomført, og etter forespørsel fra Boligenergi AS, hadde signert på en ansvarserklæring om prosjektering av brønnpark til plan- og bygningsetaten.

Etter en konkret tolkning av hele avtaleforholdet/alle avtale­dokumenter kom tingretten til at Rototec AS ikke hadde prosjekteringsansvar. Retten tok utgangspunkt i funksjonsfordelingsprin­sippet og viste til at det rent faktisk var Boligenergi AS som hadde bestemt antall brønner og dybde på brønnene, samt plassering av brønnene på borettslagets eiendom. Det fremgikk også av øvrige kontraktsdokumenter at Rototec AS kun hadde påtatt seg et utførelsesansvar. At det var vist til NS 8417 var dermed ikke avgjørende. Retten kom videre til at en ansvarserklæring overfor plan- og bygningsetaten, som i dette tilfellet berodde på en misforståelse, ikke endret partenes privatrettslige avtaleforpliktelser. Støtte for dette synspunktet fant retten også i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett i sak 22-023160ASD-BORG/01 (Peab vs Multiconsult).

Øvrige tvistetemaer:

Rototec AS gjorde også gjeldende for retten at Boligenergi AS var forpliktet til å holde Rototec AS skadesløs for eventuelle fremtidige erstatningskrav fra tredjeparter i anledning etablering av brønn­parken. Rototec AS viste i den forbindelse til at en slik forpliktelse om skadesløsholdelse var hjemlet i selskapets alminnelige innkjøpsvilkår. Boligenergi AS gjorde gjeldende at de aktuelle vilkårene ikke var vedtatt og videre, dersom det ble konkludert med at vilkårene var vedtatt, at disse måtte tilsidesettes som urimelige i medhold av avtaleloven § 36.

Basert på en tolkning av kontraktsdoku­mentene og partenes praksis, fant retten at de aktuelle vilkår om skadesløsholdelse måtte anses ved­tatt. Retten fant også klart at vilkårene ikke kunne settes til side i medhold av avtaleloven § 36. Rototec AS fikk således medhold i sin påstand om at Boligenergi AS var forpliktet til å holde Rototec AS skadesløs for nåværende og fremtidige mulige setningsskader som følge av etablering av brønn­parken.

Konklusjonen etter dette ble at Rototec AS og If Skadeforsikring NUF vant frem på alle punkter. Boligenergi AS og dets forsikringsselskap Gjensidige, ble dømt til å dekke Rototec AS’ og If Skadeforsikring NUFs fulle sakskostnader.

Glittertind representerte Rototec/If skadeforsikring.