Nyhetsbrev fra Glittertind, 13. mai 2024
av Marius Borgen og Christoffer Fleischer

Dom fra Hålogaland lagmannsrett – delt ansvar for kollaps av cellespunt

Sakens bakgrunn

Dommen gjelder to saker som var forent til felles behandling, hvor den ene saken stod mellom Consto Anlegg Nord AS (Consto) og Nærings- og fiskeridepartementet (Kystverket), og den andre saken stod mellom Nærings- og fiskeridepartementet (Kystverket) og Multiconsult Norge AS (Multiconsult).

Glittertind v/advokatene Marius Borgen og Christoffer Fleischer bistod Multiconsult.

Hovedspørsmålet i begge saker var hvilken part som skulle bære ansvaret for at en cellespuntkonstruksjon kollapset i forbindelse med etableringen av et strandkantdeponi for deponering av masser fra utdypningen av Bodø havn. Saken mellom Kystverket og Consto omfattet også en rekke andre sluttoppgjørskrav, og saken mellom Kystveket og Multiconsult et ubetalt vederlagskrav.

Kontrakten mellom Kystverket og Consto var en utførelsesentreprise basert på NS 8405 og Multiconsult var engasjert av Kystverket som prosjekterende på en NS 8402-kontrakt.

Consto gjorde gjeldende overfor Kystverket at cellespunten kollapset som følge av prosjekteringsfeil og at skaden på kontraktsgjenstanden dermed var «forårsaket av byggherren», jf. NS 8405 punkt 17. Multiconsult anførte at skaden ikke skyldtes prosjekteringsfeil, men var forårsaket av entreprenørens egne utførelsesfeil da Consto hadde fylt imot cellen utvendig før den var ferdig etablert og fylt. Kystverket videreførte partenes anførsler i begge retninger, men sa seg prinsipalt enige med Multiconsult.

Tingretten kom til at kollapsen skyldtes prosjekteringsfeil og at Consto utførelsesfeil ikke hadde vært vesentlige nok i årsaksbildet til at det var naturlig å knytte ansvar til disse (uvensentlighetslæren). Consto ble dermed tilkjent vederlagsjustering og fristforlengelse for konsekvensene av kollapsen og Multiconsult ble holdt ansvarlig for et beløp tilsvarende kontraktens ansvarsbegrensning.

Både Kystverket og Multiconsult anket saken og ankeforhandling ble avholdt i januar/februar 2024.

Dommen

Lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten. Når det gjaldt cellespuntkollapsen, var lagmannsrettens vurdering at denne skyldes samvirkende årsaker, og delte ansvaret 50/50 mellom utførende entreprenør (Consto) og prosjekterende (Multiconsult).

Dommen inneholder på denne bakgrunn flere prinsipielle uttalelser om betydningen av samvirkende årsaker og deling av ansvar. I denne sammenheng konkluderer lagmannsretten med at NS 8405 punkt 17 ikke er til hinder for en ansvarsdeling etter de underliggende årsaksforhold.

Lagmannsretten oppsummerte sitt syn på følgende måte på side 41:

Det er lagmannsrettens syn at kollaps av celle H5 mest sannsynlig skyldes et samvirke av utførelsesfeil og prosjekteringsfeil. Begge typer av feil var nødvendig, men ikke hver for seg tilstrekkelig årsak til at cellen kollapset. Ingen av feilene var uvesentlig i årsaksbildet.

I henhold til ekvivalensteorien tillegges hver feil like stort ansvar. Forutsatt at ansvaret gjelder samme skade, noe som er tilfelle her, innebærer dette at hver skadevolder hefter solidarisk for hele skaden. Saken mellom Kystverket og Consto er ikke en erstatningssak, men et krav om oppgjør etter entreprise. Lagmannsretten kan likevel ikke se at Consto skal bære en større del av ansvaret for kollapsen enn Kystverket basert på risikofordeling i NS 8405 punkt 17 første ledd.

Alminnelig årsakslære kommer som nevnt til anvendelse ved avgjørelsen av hvilket subjekt kollapsen skyldes.

I den foreliggende partskonstellasjonen står skadevolder mot skadevolder. Det er lagmannsrettens oppfatning at ansvaret for kollapsen skal deles likt mellom partene. Resultatet blir det samme om dette begrunnes direkte i betingelseslæren eller i medvirknings- eller avkortningsbestemmelser.

Kystverket og Consto må bære ansvaret for halvparten hver av forsinkelser og kostnader som skyldes kollapsen.

I saken mellom Kystverket og Multiconsult innebærer dette at Multiconsult som et utgangspunkt må bære de kollapsrelaterte kostnadene som Kystverket må bære overfor Consto, se nærmere nedenfor.

Dommen inneholder også drøftelser av flere klassiske entrepriserettslige problemstillinger knyttet til sluttoppgjøret mellom Consto og Kystverket, herunder følgende:

  • Utførende entreprenørs metodevalg
  • Tap av fristforlengelseskrav som følge av at det ikke var medtatt i sluttoppgjøret
  • Indeksregulering i forlenget byggetid, herunder beregningsmåte og betydningen av at kravet ikke ble fremmet før i sluttoppgjøret

I tillegg til å få medhold i at entreprenørens utførelsesfeil var nødvendig for at kollapsen skulle inntreffe, fikk Multiconsult også medhold i sitt utestående vederlagskrav. I sum medførte dette et vesentlig bedre resultat enn i tingretten og Multiconsult ble derfor også tilkjent 5 MNOK i sakskostnader for lagmannsretten.

Dommen kan leses i sin helhet her: 2024-04-12 Dom fra Hålogaland lagmannsrett