Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

85 søkeresultater for:

1

Borgarting Lagmannsretts dom av 25. oktober 2022 – Har totalentreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av koronarelaterte hindringer?

1   Innledning

Til tross for at koronapandemien tilsynelatende er et tilbakelagt kapittel for dagens samfunn, verserer det fremdeles saker for domstolene om pandemiens konsekvenser for byggebransjen. Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 25. oktober 2022 er et eksempel på en slik sak. Temaet er også aktuelt for byggeprosjekter som er blitt påvirket av krigsutbruddet i Ukraina.

I denne saken hadde totalentreprenør Boger Bygg AS påtatt seg oppdraget med å oppføre et bygg med tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede på Mysen for byggherre Indre Østfold kommune. Kontrakten var basert på NS 8407, og ble inngått 6. august 2019, vel et halvt år før koronapandemien brøt ut i Norge.

Borgarting lagmannsrett konkluderte, i motsetning til tingretten, med at totalentreprenøren måtte bære kostnadene som hadde oppstått på grunn av koronapandemien.

(mer…)

3

Regjeringen foreslår kraftige innstramninger i reglene om innleie av arbeidskraft

1   Innledning

Regjeringen foreslo 17. juni 2022 flere innstramminger i reglene om innleie av arbeidskraft, som vil kreve endringer i bemanningsplanleggingen for virksomheter i alle sektorer.

Bakgrunnen for forslagene begrunnes med et ønske om at bemanningsbransjens omfang og rolle må begrenses, slik at arbeidslivet i større grad preges av faste arbeidsforhold. Regjeringen trekker frem byggenæringen, og petroleumsrelatert virksomhet, som de sektorene med betydelig bruk av innleie, og de negative konsekvensene dette har for ulike arbeidstakergrupper.

Forslagene innebærer generelle innstramninger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak, men også et totalforbud mot innleie av arbeidskraft innenfor byggenæringen i Oslo-området. Regjeringens forslag har møtt stor motstand fra arbeidsgiverorganisasjonene og bransjeorganisasjoner i byggenæringen i høringsrunden, men vil etter all sannsynlighet bli vedtatt denne høsten med ikrafttredelse i 2023. Vi gjennomgår endringene nedenfor. (mer…)

5

Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

1   Innledning

I en fersk avgjørelse sier Borgarting lagmannsrett seg enig med Oslo tingrett i at dersom NS-standardenes søksmålsfrist er avbrutt ved forliksklage, vil det være nødvendig å følge opp med stevning til tingretten innen 3 måneder etter at forliksrådet innstiller saken. I motsatt fall bortfaller den fristavbrytende virkningen, og kravet tapes.

Lagmannsrettens dom, avsagt 29. april 2022 (LB-2021-174007), gjelder tvist om sluttoppgjør etter totalentreprisestandarden NS 8407, men vil – dersom den blir stående – få tilsvarende betydning for alle NS-standarder som inneholder en søksmålsfrist. (mer…)