Nyhetsbrev fra Glittertind, 11. mai 2022
av Marie Skonseng og Asbjørn Lyséll Dølvik

Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

1   Innledning

I en fersk avgjørelse sier Borgarting lagmannsrett seg enig med Oslo tingrett i at dersom NS-standardenes søksmålsfrist er avbrutt ved forliksklage, vil det være nødvendig å følge opp med stevning til tingretten innen 3 måneder etter at forliksrådet innstiller saken. I motsatt fall bortfaller den fristavbrytende virkningen, og kravet tapes.

Lagmannsrettens dom, avsagt 29. april 2022 (LB-2021-174007), gjelder tvist om sluttoppgjør etter totalentreprisestandarden NS 8407, men vil – dersom den blir stående – få tilsvarende betydning for alle NS-standarder som inneholder en søksmålsfrist.

2   Sakens bakgrunn

I desember 2017 inngikk totalentreprenør KF Entreprenør AS og byggherre Oslo kommune Omsorgsbygg KF kontrakt om totalentreprise for refundamentering og rehabilitering av Grønland barnehage i Nordbygata 1 i Oslo. For kontrakten gjaldt NS 8407.

Etter NS 8407 pkt. 35.2 første ledd bokstav b må totalentreprenøren, ved avslag fra byggherren på et varsel eller krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse, ta de «nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene i 50.4, senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden, med mindre partene blir enige om en lengre frist». Overholdes ikke denne fristen, taper totalentreprenøren sitt krav mot byggherren, jf. pkt. 35.2 andre ledd.

Partene hadde avtalt at søksmålsfristen på åtte måneder utløp 26. mai 2020. Entreprenøren tok ut forliksklage 24. april 2020, dvs. innen utløpet av fristen. Forliksrådet i Oslo innstilte saken 22. juni 2020. At forliksrådet «innstiller saken» innebærer at det ikke fattes noen realitetsavgjørelse, typisk fordi forliksrådet anser entreprisetvister uegnet for behandling i forliksrådet. Stevning for Oslo tingrett ble dernest tatt ut 22. desember 2020, dvs. 6 måneder etter innstillingen i forliksrådet.  Byggherren anførte at dette var for sent, og at entreprenørens krav derfor var tapt.

3   Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten mener det ikke er tilstrekkelig å ha tatt ut forliksklage når saken blir innstilt i forliksrådet:

Sentralt for ordinær rettergang er at domstolen skal ta stilling til tvisten og fatte en realitetsavgjørelse. Det må derfor tas ut stevning etter at forliksrådet har innstilt saken. En objektiv ordlydsfortolkning er her også i overensstemmelse med formålet med avtaleklausulen; entreprenøren skal ta stilling til om han vil forfølge kravene rettslig. Det gjøres ikke ved en forliksklage som senere innstilles. Forliksklagen er et riktig første skritt, men «de nødvendige skritt» er ikke ved dette tatt.

Lagmannsrettens vurdering er altså at for å oppfylle standardens krav til å ta «nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang», må entreprenøren ta ut stevning. Det springende punkt i saken ble derfor hvilken frist som etter kontrakten gjelder for å følge opp forliksrådets avgjørelse og ta ut stevning for tingretten.

Etter en ordlydsfortolkning av formuleringen «iverksette ordinær rettergang» konkluderer lagmannsretten med at tvistelovens bestemmelser som regulerer virkninger av søksmål, herunder de frister som gjelder for «å ta de nødvendige skritt», kommer til anvendelse i kontraktsforholdet.

Tvisteloven § 18-3 regulerer når andre virkninger av saksanlegg inntrer og opphører:

(1)      De virkninger som følger av annen lovgivning av at søksmål er reist, inntrer når prosesskrivet som reiser saken eller inndrar kravet, er sendt, slik at fristen er avbrutt etter domstolloven § 146. For krav som settes fram i rettsmøte, inntrer virkningen når kravet settes fram.

(2)      Når foreldelse er avbrutt ved forliksklage, opphører denne virkningen dersom stevning, eller eventuelt forliksklage, ikke er sendt til retten innen ett år fra forliksrådet innstilte behandlingen av saken.

(3)      Hvis søksmålet avvises eller ellers ender uten dom, og saksøkeren ikke er vesentlig å bebreide for dette, er virkningen etter første ledd fortsatt i kraft hvis kravet reises i nytt søksmål innen tre måneder fra kjennelsen ble forkynt for saksøkeren. Mot oversitting av tre månedersfristen kan det ikke gis oppfriskning

Lagmannsretten slår kort fast at formuleringen «følger av annen lovgivning» i første ledd, ikke fører til at § 18-3 etter kontrakten ikke kommer til anvendelse. Dette begrunnes i at det er avtalen mellom partene som gir § 18-3 anvendelse:

Lagmannsretten viser også til at det etter NS 8407 pkt. 50.4 er avtalt at enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet «avgjøres ved ordinær rettergang». Dette tilsier også at det er avtalt at tvisteloven § 18-3  kommer til anvendelse. Dersom enkeltbestemmelser i tvisteloven ikke skulle komme til anvendelse, måtte dette vært særskilt avtalt.

Lagmannsretten finner støtte for tolkningen i forarbeidene til tvisteloven § 18-3, som fastsetter at bestemmelsen er utformet også for «borgerlige krav», som innebærer at frister avbrytes etter avtale og ikke etter «annen lovgivning»:

NS 8407 punkt 35.2 er en avtalebestemmelse som angir en sivilrettslig – eller «borgerlig» – virkning av saksanlegg.

Det neste lagmannsretten tar stilling til er om det er tvisteloven § 18-3 andre eller tredje ledd som regulerer fristen. Andre ledd gir den lengste fristen på ett år, dersom «foreldelse» er avbrutt ved forliksklage, jf. Rt-2013-1303 avsnitt 15. Tredje ledd fastsetter den generelle regelen om frist for videre oppfølging hvis søksmålet ender uten dom. Etter tredje ledd er fristen på tre måneder:

Den er ikke begrenset til prosessuelle søksmålsfrister. Lagmannsretten anser at § 18-3 tredje ledd omfatter avgjørelser for forliksrådet som innstiller saken. At det gjøres ved beslutning og ikke kjennelse, slik det er angitt i loven, får ikke betydning.

Lagmannsretten konkluderer med at fristen i punkt 35.2 bokstav b («nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang») ikke er å anse som en avtalt frist om foreldelse. Dette blir begrunnet i at bestemmelsen kun er en av flere kontraktsbestemmelser som fastsetter preklusjon som konsekvens dersom det ikke reageres innen en bestemt frist:

Kontraktens punkt 35.2 er en materiell regel om bortfall av krav, men har etter lagmannsrettens syn mer karakter av en reklamasjonsfrist enn en foreldelsesregel. En foreldet fordring vil ikke anses å være tapt, slik det uttrykkelig er avtalt er virkningen ved oversittelse av fristen i NS 8407 pkt. 35.2.

Det blir også vist til at det er ulike tidspunkter for friststart etter NS-standardene og foreldelsesregelverket. Det fremheves at ved store entrepriser som går over flere år, kan foreldelsesfristen i foreldelsesloven være utløpt før fristen i NS 8407 pkt. 35.2 i det hele tatt starter å løpe:

Fristen i NS 8407 punkt 35.2 regnes fra «overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden». Foreldelsesfristen etter foreldelsesloven § 3 nr. 1 begynner å løpe «fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å få oppfyllelse

Det er også av betydning at NS 8407 pkt. 35.3 også gjelder krav som ikke kan foreldes, herunder krav om fristforlengelse. Foreldelsesloven på sin side, gjelder kun fordring på penger eller andre ytelser, jf. foreldelsesloven § 1:

Lagmannsreten anser det etter en samlet vurdering klart at kravet i NS 8407 pkt. 35.2, om at entreprenøren innen angitt frist må ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang, ikke er å anse som en foreldelsesregel etter tvisteloven § 18-3 andre ledd.

Lagmannsretten fremhever at fristen i NS 8407 pkt. 35.2 ikke er en prosessuell søksmålsfrist, men «en annen type frist». Det er derfor etter rettens syn tvisteloven § 18-3 tredje ledd som regulerer når nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang må iverksettes. Konsekvensen er at det gjelder en frist på tre måneder for å ta ut stevning regnet fra forliksrådets innstilling.

4   Glittertind synspunkter

Vi i Glittertind er ikke uten videre enige i en del av de vurderinger som fremkommer i dommen fra Borgarting lagmannsrett, og konklusjonen kunne etter vårt syn vært en annen.

Som lagmannsretten selv påpeker; formålet med søksmålsfristen i standardene er at entreprenøren skal ta stilling til om han vil forfølge kravene rettslig. Det gjør han ved å ta ut en forliksklage. En forliksklage er første «instans» i det norske rettssystemet. Vi stusser derfor over lagmannsrettens tolkning av ordlyden «ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang» i NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav b. Etter lagmannsrettens syn er det «klart» at dette betyr at entreprenøren må bringe saken «videre i rettssystemet og til en instans som fatter en realitetsavgjørelse». Vi har vanskelig for å se at ordlyden kan tolkes slik, all den tid det er begrepet «iverksette» som benyttes i NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav b. Etter en alminnelig språklig forståelse innebærer dette begrepet at noe må igangsettes eller påbegynnes. Vi mener det er mest nærliggende å forstå ordlyden slik at det er tilstrekkelig å ta ut forliksklage, ettersom rettsprosessen da er «iverksatt». Vi deler altså ikke lagmannsrettens syn om at det av ordlyden kan utledes et krav om at rettsprosessen må ende med et bestemt utfall, altså at den må ende med en realitetsavgjørelse. At en forliksklage senere innstilles fordi forliksrådet av ulike grunner anser saken uegnet for realitetsbehandling, er simpelthen en konsekvens av at tvisteloven oppstiller innstilling som en mulig avslutning av saken i forliksrådet.

Glittertind stiller også spørsmål ved at lagmannsretten gir tvisteloven § 18-3 tredje ledd anvendelse ved en etter vårt syn utvidende tolkning av ordlyden «annen lovgivning», jf. første ledd. Det å anse privatrettslige entrepriseavtaler som «annen lovgivning», mener vi er nokså anstrengt. Konsekvensen av at tremånedersfristen i tredje ledd får anvendelse, er at kravet prekluderes. En utvidende tolkning av ordlyden er derfor direkte til ulempe for entreprenøren. Vi mener en utvidende tolkning med såpass vidtrekkende konsekvenser bør vise til mer tungtveiende rettskilder enn, etter vårt synspunkt, vage forarbeidsuttalelser.

Vi nevner til slutt at lagmannsretten har lagt til grunn at også motregningsretten tapes når fristen i NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav b utløper. Som Giverholt mfl. er inne på i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise med kommentarer (2012) på s. 579, vil dette i enkelte tilfeller tvinge entreprenøren til å ta ut unødvendige søksmål. Dette kommer på spissen i tilfeller hvor entreprenøren og byggherren har like store krav mot hverandre. Dersom entreprenøren går til søksmål, vil han «gå i null», og har sånn sett ikke noe å tjene på å gjøre det. Hvis motregningsretten tapes etter utløpet av fristen i punkt. 35.2, kan byggherren ta ut søksmål for sine krav etter at fristen har utløpt. NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav b gjelder tross alt bare for entreprenøren. I et slikt tilfelle vil entreprenøren ha tapt sine krav, samtidig som byggherren ved domstolenes hjelp kan kreve sine oppgjort. For å unngå dette, vil entreprenøren måtte ta ut søksmål før utløpet av søksmålsfristen, selv om han ikke har noe å tjene på det. En slik løsning vil være prosessdrivende og lite hensiktsmessig.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er foreløpig ikke rettskraftig. Vi mener saken bør ankes til Høyesterett.