Nyhetsbrev fra Glittertind, 8. mars 2022
av Marie Skonseng og Asbjørn Lyséll Dølvik

Entreprisekontrakter i krigssituasjoner

1   Overordnet om problemstillingen

Krigen i Ukraina får store konsekvenser for Europa og resten av verden. EU har blant annet innført en rekke strenge sanksjoner mot Russland for å fordømme krigføringen i nabolandet.

Prisene på olje, stål, aluminium og gass har steget kraftig siden invasjonen. Ifølge Byggeindustrien (Bygg.no) står Russland for 12 prosent av den samlede stålimporten til Europa, mens Ukraina står for syv prosent. Krigen og sanksjonene har derfor ført til at nesten 20 prosent av stålimporten til EU forsvinner, som igjen har resultert i en enorm prisstigning. Bygg.no opplyser at Norge i fjor importerte over 33 000 tonn stålprodukter fra Russland.

Krig er utvilsomt et forhold som ligger utenfor både byggherrens og entreprenørens kontroll, altså et såkalt «force majeure-forhold». Markedet i Norge påvirkes av krigen, og norske aktører blir berørt ved at prisen på essensielle råvarer økes betraktelig og at det kan bli utfordrende å få tak i nødvendige materialer.

Hvem må bære risikoen, og dermed kostnadene, for fremdriftshindringer og fordyrelser i norske bygge- og anleggsprosjekter som følge av krigen i Ukraina?


2   Krav på fristforlengelse på grunn av krig?

Alle NS-kontraktene har egne bestemmelser om partenes krav på fristforlengelse på grunn av såkalt «force majeure», dvs. forhold utenfor partenes kontroll, og krig er det klassiske eksempelet. I eksempelvis NS 8407 punkt 33.3 første ledd heter det:

Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. (Tilsvarende er inntatt i NS 8416 punkt 20, NS 8405 punkt 24.3.)

Selv om formuleringene av force majeure-bestemmelsene er noe forskjellig i de ulike standardene, er det i alle kontraktene fem vilkår som må være oppfylte for at partene skal ha krav på fristforlengelse på grunn av force majeure (krig):

  1. At fremdriften hindres,
  2. At hindringen skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll,
  3. At hindringen ikke burde vært tatt i betraktning av entreprenøren ved inngåelsen av kontrakten,
  4. At følgene av hindringen ikke med rimelighet kan unngås eller overvinnes av entreprenøren, og
  5. At entreprenøren har varslet krav om fristforlengelse innenfor kontraktens varslingsfrister

Forutsatt at nevnte vilkår er oppfylt, vil entreprenøren ha krav på fristforlengelse dersom fremdriften i prosjektet hindres som følge av krigen, eksempelvis på grunn av innførte sanksjoner.

Slik situasjonen er nå, er det vanskelig å si om mangelen på råvarer er en direkte konsekvens av selve krigen eller av sanksjonene rettet mot Russland som følge av krigen. Ved sistnevnte tilfelle kan det tenkes at slike sanksjoner utgjør et myndighetspålegg. I vårt nyhetsbrev om entreprenørers krav på fristforlengelse og vederlagsjustering på grunn av koronarelaterte hindringer, omtales en dom fra Follo og Nordre Østfold tingrett (dom: 2021-12-09 Dom fra Follo og Nordre Østfold tingrett). Der konkluderes det med at entreprenøren kan påberope seg endringer i lover, forskrifter og enkeltvedtak (myndighetspålegg) som endring selv om årsaken til myndighetspålegget er force majeure. Entreprenøren hadde derfor krav på fristforlengelse både etter NS 8407 punkt 33.3 første ledd (force majeure) og etter punkt 33.1 første ledd bokstav c (myndighetspålegg). Avgjørelsen er anket og derfor ikke rettskraftig. Den illustrerer likevel at et force majeure-forhold som leder til myndighetspålegg som igjen leder til fremdriftshindring også kan gi grunnlag for fristforlengelse.

3   Krav på vederlagsjustering på grunn av krig?

3.1            Innledning  

NS-kontraktenes regler om force majeure retter seg mot spørsmålet om fristforlengelse, og legger ikke opp til vederlagsjustering. I eksempelvis NS 8407 punkt 33.3 femte ledd er det uttrykkelig angitt at partene ikke har krav på justering av vederlaget «som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen». (Tilsvarende i NS 8405 punkt 24.3.)

Denne avgrensningen er imidlertid etter sin ordlyd kun myntet på økonomiske konsekvenser av selve fristforlengelsen. Som vi kommer tilbake til nedenfor, er det ikke uten videre naturlig å anse eksempelvis prisvekst på råvarer som en konsekvens av krigen for å være regulert av denne bestemmelsen.

mynter i stabel

3.2            Vederlagsjustering ved forsinkelse

I den nevnte avgjørelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett konkluderes det med at entreprenøren kan påberope seg endringer i lover, forskrifter og enkeltvedtak (myndighetspålegg) som endring selv om årsaken til myndighetspålegget er force majeure. Entreprenøren hadde derfor krav på vederlagsjustering. Det kan argumenteres for at sanksjonene iverksatt mot Russland er myndighetspålegg, og i så fall kan entreprenøren ha krav på vederlagsjustering etter reglene om myndighetspålegg, selv om den bakenforliggende årsak er en force majeure situasjon.


3.3            Vederlagsjustering ved prisøkning

I NS-kontrakter er utgangspunktet at kontraktssummen skal reguleres for lønns- og prisstigning (LPS) etter NS 3405, dvs. alminnelig indeksregulering. (NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v.) Ofte avtaler partene i stedet at kontraktssummen skal være fast i byggeperioden. Entreprenøren vil da forutsetningsvis ha innkalkulert alminnelig lønns- og prisutvikling i kontraktssummen.

Som omtalt innledningsvis synes imidlertid krigen i Ukraina å få en voldsom innvirkning på prisene på enkelte råmaterialer. Uansett om kontraktssummen er basert på alminnelig indeksregulering eller på fastpris, vil dette kunne medføre betydelige kostnader utover hva som ligger inne i en fastpris eller i en bredere indeksregulering.

Dersom prisveksten kan sies å være utslag av myndighetspålegg, kan dette som nevnt gi grunnlag for vederlagsjustering, ref. punkt 3.2.. Dette er likevel usikkert, og det er ingen klare holdepunkter i NS-standardene om hvordan vederlagsjustering i krigssituasjoner skal håndteres.

I NS 8407 er det kun to bestemmelser som eksplisitt nevner krig. I NS 8407 punkt 19.1, som regulerer risikoen for skade på kontraktsgjenstanden i byggetiden, er det presisert at totalentreprenøren ikke bærer risikoen for skade som er skyldes «ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig». Videre i punkt 45 er det åpnet for at begge parter kan si opp kontrakten dersom fremdriften hindres i mer enn seks måneder som følge av «ekstraordinære og upåregnelige forhold utenfor partenes kontroll, så som krig».

Et alternativ kan da være avtalerevisjon i medhold av den alminnelige avtaleretten.

Entreprisekontrakter inngås riktig nok mellom to profesjonelle parter, og terskelen for avtalerevisjon er derfor høy. Det klare utgangspunkter at avtaler skal holdes slik de er inngått. Dette gjelder likevel ikke uten unntak.

Både avtaleloven § 36 og den ulovfestede læren om bristende forutsetninger åpner for avtalerevisjon i enkelte tilfeller.  Avtaleloven § 36 første ledd åpner for at kontraktsvilkår kan settes helt eller delvis til side dersom det er «urimelig».  Om kontraktsvilkåret er «urimelig» beror på en helhetsvurdering, der det blant annet kan legges vekt på «senere inntrådte forhold». Etter læren om bristende forutsetninger kan en kontrakt/kontraktsvilkår endres dersom den er inngått under en bestemt forutsetning, som senere viser seg å briste.

Felles for disse to rettsgrunnlagene er at forhold etter avtaleinngåelsen tilsier at kontrakten bør endres/justeres. Norske byggherrer og entreprenører som inngikk avtaler før krigen brøt ut i Ukraina, har selvsagt ikke tatt dagens krigssituasjon i betraktning ved avtaleinngåelsen. Markedet preges av sanksjoner og tiltak som umulig kunne forutses. Et moment som kan tale for avtalerevisjon er nettopp at kontrakten må oppfylles på helt andre premisser enn de forutsetningene som gjaldt ved avtaleinngåelsen. Dette strider mot forutberegnelighetshensyn.

Det er lite rettspraksis som knytter seg til avtalerevisjon i entreprisekontrakter, eller avtalerevisjon mellom profesjonelle parter generelt. Enkelte avgjørelser av eldre dato kan likevel gi veiledning.

I Rt. 1935 s. 122 (Falconbridge) hadde en kommittent og en kommisjonær inngått en kontrakt om levering av nikkel for GBP 150 per tonn. Etter avtaleinngåelsen steg nikkelprisene kraftig på grunn av politiske beslutninger. Kommittenten nektet å levere et parti på 200 tonn til den avtalte pris, fordi kommisjonæren hadde solgt dette for GBP 235 per tonn, noe som utgjorde en prisstigning på over 60%. Høyesterett kom til at kommittenten ikke var forpliktet til å levere til fastpris fordi «markedet av helt uforutseede og utenforliggende grunner undergikk en saadan radikal omveltning».

Også Rt. 1951 s. 371 (Vebolag-dommen) bør nevnes. En kullimportør som hadde inngått kontrakt om levering av kull og sinders til ulike statsinstitusjoner for en fastpris per tonn, nektet å levere kull til avtalt fastpris etter at kullprisene steg kraftig i forbindelse med krigsutbruddet i september 1939. Retten konkluderte med at kullimportøren ikke hadde en ubetinget rett til å heve kjøpet, men han var heller ikke kontraktsrettslig forpliktet til å levere kull med mindre prisen ble regulert i samsvar med de endrede forholdene. Retten la vekt på de økonomiske konsekvensene for leverandøren:

Selv om det kan sies at det i juni 1939 var grunn til å regne med en fare for krig, ville det være unaturlig og urimelig om en importør som på denne tid påtok seg å levere brensel til Statsbanene og sluttet en kontrakt som den foreliggende, skulle ha risikoen for så vidtgående økonomiske følger av et krigsutbrudd som det her er tale om.

Rt. 1970 s. 1059 (Knutelin) gjaldt krav om erstatning for tapt fiske som følge av at en loddenot ble levert senere enn avtalt. Årsaken til forsinkelsen var mangel på knutelin. Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for erstatning etter kjøpslovgivingen. Det ble lagt avgjørende vekt på at situasjonen var den «at det var umulig utenlands eller innenlands eller ved egen produksjon å skaffe det kvantum knutelin som trengtes for å gjøre loddnoten ferdig». Avgjørelsen gjelder forsinkelser, men viser likevel at det er adgang til kontraktsrevisjon når det inntreffer slike ekstraordinære omstendigheter.

Oppsummert tilsier den gjennomgåtte praksis at det kan være adgang til avtalerevisjon i kontrakter inngått mellom profesjonelle parter bergunnet i ekstraordinære situasjoner, slik som krig.  En krig, og tilhørende økonomiske sanksjoner mot eksportland involvert i krigen, vil typisk være en situasjon avtalepartene ikke kunne forutse ved avtaleinngåelsen, og det vil få vidtgående økonomiske følger for den ene avtalepart om kontraktsvilkårene (prisen) blir stående uendret.

Det er verdt å merke seg at fremfor å systematisk plassere risikoen for fordyrelsen enten på entreprenør eller byggherre, gir rettspraksis anvisning på en konkret rimelighetsvurdering. En kan derfor muligens se for seg en risikofordeling der hver av partene bærer deler av en ekstraordinær prisutvikling som følge av et krigsutbrudd.

bygg under konstruksjon
4   Avslutning

Gjennomgangen viser at det er noe usikkert om NS-standardene selv åpner for vederlagsjustering i krigstilfeller. Dersom de økte kostnadene kan knyttes til forsinkelse som krigen forårsaker (force majeure), er vederlagsjustering utelukket. Dersom de økte kostnadene knyttes til myndighetspålegg som følge av krigen, er det ikke utelukket at det utgjør en endring som kan berettige vederlagsjustering, jf. eksempelvis NS 8407 punkt 33.8 og punkt 34.1.2.

Alternativet er å påberope avtalerevisjon etter avtaleloven eller læren om bristende forutsetninger. En krigssituasjon er uforutsett og akutt, og markedene gjennomgår nå på svært kort tid radikale omveltninger mht. prisnivå og leveringstider.  Det kan tilsi at man er ved et kjernetilfelle av når det rettslig sett er behov for, og nødvendig med, avtalerevisjon.