Nyhetsbrev fra Glittertind, 26. mars 2020

Oversikt over regelverket for statlige garanterte lån til små og mellomstore bedrifter

1. OPPSUMMERING
Departementet har som ett av flere tiltak for å støtte næringslivet gjennom dagens Korona-krise, kommet med forslag i lovproposisjon Prop. 58 LS[1] om en ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (bedrifter med opptil 250 sysselsatte og årlig omsetning på maks EUR 50 millioner/ samlet balanse på maks EUR 43 millioner). Lovforslaget er behandlet i Stortinget og det ventes at loven blir vedtatt.

Garantiordningen utgjør statsstøtte. Det legges opp til at ordningen vil bli hastebehandlet av ESA og at godkjenning herfra gis uten unødig opphold.

Det er ikke lagt opp til at hver enkelt bedrift som ønsker å benytte seg av ordningen skal gjennom en særskilt søknadsprosess. De som ønsker å benytte seg av garantiordningen bør ta kontakt med sitt finansforetak, i realiteten vil det si foretakets bankforbindelse, som vil undersøke om vilkårene for garantiordningen er oppfylt.

I korthet vil ordningen kunne gi en statlig garanti for 90 % av lånebeløp til små og mellomstore bedrifter. Samlet lån til hver enkelt bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019, i særlig begrunnede tilfeller høyere lån gis, men lånene til hver bedrift har uansett en øvre ramme på 50 millioner kroner.

Vi har gått gjennom forslaget og samlet de viktigste retningslinjene under.


2. HVORDAN FÅR MAN LÅN MED STATLIG GARANTI?

​Garantiordningen skal styres av finansforetakene selv, for de fleste bedrifter vil dette være deres faste bankforbindelse. Det betyr at finansforetakene selv skal ta stilling til om vilkårene i det enkelte tilfelle er oppfylt, og om lån skal gis til den aktuelle bedriften. Dette for å sikre at lånene kommer effektivt ut til bedriftene.

Dersom finansforetakene anser vilkårene å være i orden, så skal de kunne legge garantien til grunn uten forutgående søknad til myndighetene. Det er altså ikke lagt opp til noen form for saksbehandling fra myndighetenes side ved innvilgelse av lånet. For å minimere risikoen for finansforetakene forutsetter løsningen en forskrift som gir utfyllende og klare regler om hvilke lån som omfattes av garantiordningen.

Myndighetskontroll ved ordningen skjer først etter anmodning om utbetaling under garantien. Det vil da kontrolleres at vilkårene for ordningen i realiteten var oppfylt. Det er derfor viktig med god dokumentasjon.

bildet av et glass med penger

​3. HVILKE VILKÅR STILES TIL BEDRIFTEN FOR Å FÅ LÅN? 
Ordningen omfatter små og mellomstore bedrifter (SMB) med virksomhet i Norge. Det vil si virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn 50 mill. euro eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn 43 mill. euro.

Det settes vilkår om at bedriften som følge av Covid-19-utbruddet må stå overfor en akutt likviditetsmangel. Hva som nærmere omfattes skal vurderes konkret av finansforetakene.

Garanterte lån bør bare gis til levedyktige bedrifter som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019. Departementet har uttalt at vilkåret normalt ikke er oppfylt dersom bedriften var i økonomiske vanskeligheter i forkant av Covid-19-utbruddet, eller den fikk avslag på lånesøknad den siste tiden før krisen inntraff.

Det legges ikke opp til saksbehandling på myndighetens side ved utbetaling av lånet. Imidlertid må finansforetak søke om utbetaling av det garanterte beløpet og må først da dokumentere at vilkårene for å dekkes av garantiordningen er oppfylt.


​4. LÅNEBELØP OG BETINGELSER
Lånene som innvilges med statlig garanti, bør etter Departementets vurdering så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon. Unntak bør begrunnes.

Maksimalt lånebeløp i garantiordningen kan tilsvare to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Uansett maksimalt kr 50 millioner. Garantien varer i maksimalt tre år og i første omgang gjelder ordningen for garanterte lån inngått frem til 1. juni 2020.

Ved spørsmål om ordningen vil selvfølgelig Glittertind gjerne kunne bistår med ytterligere råd. Henvendelse kan rettes til Anders Ryssdal.