Artikkel i Tidsskrift for forretningsjus, 12. september 2022
av Åsta Eikeland Foldvik

Adgangen til intervensjon i entreprisekontrakter

Artikkelen kan leses i Tidsskrift for forretningsjus (link).

Sammendrag av artikkelen
(fra Idunn.no)
Artikkelen behandler vilkårene for intervensjon i entreprisekontrakter. Forfatteren tar utgangspunkt i NS 8415 punkt 18.4. Standarden brukes i underentreprisekontrakter for utførelsesentrepriser.

Entrepriseretten er ulovfestet i kontraktsforhold mellom profesjonelle parter. I Norge benyttes standardkontrakter utarbeidet av komiteer med sammensatt bransjekunnskap oppnevnt av Standard Norge. Mangelen på lovgivning gjør at det ikke finnes forarbeider. Når det gjelder tematikken intervensjon, er det også sparsomt med rettspraksis og juridisk teori. I denne fremstillingen vil derfor standardkontraktens ordlyd, reelle hensyn og systembetraktninger ha stor betydning for tolkningsresultatet. Det trekkes paralleller til øvrige standardkontrakter og alminnelig obligasjonsrett.

Hovedkonklusjonen er at vilkårene for intervensjon i NS 8415 ikke kan forstås strengt etter sin ordlyd. Det må innfortolkes en risikovurdering. Det anbefales en revisjon av standardkontraktens intervensjonsbestemmelse.