Selskapsrett

Selskapsrett

Vi har bred erfaring med å håndtere aksjonær- og selskapsrettslige tvister. Våre advokater har bistått i flere store og prinsipielle saker, bl.a. med tvister:

  • knyttet til kjøp og salg av virksomheter
  • mellom selskapet og dets aksjonærer
  • om innløsning av aksjer
  • om oppløsning av selskaper
  • om styreansvar (se også profesjons- og styreansvar)

Våre advokater har prosedert flere av de mest sentrale rettsavklarende sakene innen selskapsretten for Høyesterett.

Anders Ryssdal har ført flere selskapsrettslige saker for Høyesterett. Han ble i Norway Seafoods-dommen (Rt 2003 s. 713) hørt av Høyesterett med at løsningssummen ved tvangsinnløsning av minoritetsaksjonær skal tilsvare aksjenes virkelige verdi basert på de underliggende verdiene i selskapet – og ikke anslått omsetningsverdi.

Nils-Henrik Pettersson prosederte den grunnleggende dommen om ansvarsgjennombrudd i norsk rett (Rt-1996-672). Han vant også frem for Høyesterett med et krav om innløsning av minoritetsaksjonæren Herman Bergshaven i skipsaksjeselskapet Bergshav Holding (HR-2016-1439-A).

Våre advokater har også bred praktisk erfaring fra styrearbeid. Dette bidrar til å gi oss en god kommersiell forståelse som vi kombinerer med vår generelle erfaring med å håndtere store og komplekse problemstillinger.

Link to: Knut Solum