ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Glittertind bistår næringslivet med arbeidsrettslige saker, tvister knyttet til god forretningsskikk og konkurranseklausuler samt med rådgivning og oppfølging etter arbeidsulykker mv. (herunder med foretaksstraff).

Vi har erfaring med nedbemannings- og omstillingsprosesser samt tvister som følge av oppsigelse, avskjed og avslutning av partneravtaler. Vi har også erfaring med midlertidig forføyning, bl.a. for å stanse illojal konkurranse eller brudd på regler om god forretningsskikk.

Flere av våre advokater har arbeidet in-house og har derfor førstehåndskjennskap til det kommersielle behov en virksomhet står overfor så vel som de juridiske rammer.

Geir-Arne Heiestad Borgestrand og Nils-Henrik Pettersson håndterer et erstatningssøksmål som følge av angivelig illojal opptreden i oppsigelsestiden.