ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Glittertind bistår næringslivet og enkeltpersoner med arbeidsrettslig rådgivning, herunder håndtering av omstillings- og nedbemanningsprosesser, varslings- og undersøkelsessaker og bistand i krevende personalsaker.

De ansatte er virksomheters viktigste ressurs, men kan være krevende å håndtere. Ansattes forventinger til dagens stiller krav til avtaleverk og rutiner som skaper forutsigbarhet, likebehandling og trivsel, samt incentiver til å prestere. Personalhåndtering er et dynamisk arbeid som krever at arbeidsgivere og HR-funksjoner holder seg oppdatert på gjeldende regelverk, og setter gode intensjoner ut i livet. Underveis i arbeidsforholdet kan det oppstå utfordringer hos den enkelte knyttet til underprestering eller illojalitet. I et samfunn som er i kontinuerlig omstilling kan arbeidsgivere se seg nødt til å iverksette tiltak med betydning for den enkelte. I alle situasjoner som innebærer endring i det enkelte arbeidsforhold, må arbeidsgivere forholde seg til strenge juridiske rammer. Rammene stiller krav til prosess og saksbehandling, særlig der virksomheten vurderer oppsigelser.

Glittertind tilbyr strategisk rådgivning innenfor et vidt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger. Flere av våre advokater har arbeidet in-house og har derfor førstehåndskjennskap til de kommersielle behovene en virksomhet står overfor der ansatte er involvert. Målet med rådgivningen er å oppnå gode løsninger for alle involverte, der suksess måles i fravær av tvister.

Geir-Arne Heiestad Borgestrand og Nils-Henrik Pettersson håndterer et erstatningssøksmål som følge av angivelig illojal opptreden i oppsigelsestiden.

Jon Wessel-Aas har særlig kompetanse på ytringsfrihet i arbeidslivet, herunder forholdet mellom arbeidstakers ytringsfrihet og lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Han har blant annet representert flere arbeidstakere i klagesaker om dette til Sivilombudet, som avgjør de fleste slike saker for offentlig ansatte.