Forvaltningsrett, grunnlovsprøving, menneskerettigheter og EØS

Forvaltningsrett, grunnlovsprøving, menneskerettigheter og EØS

Vi bistår også i andre saker der forholdet til Grunnloven, menneskerettighetene, og EØS-retten må prøves, både ved prøving av forvaltningsvedtaks gyldighet og ved prøving av andre myndighetsvedtak eller i forholdet mellom private parter.

Våre advokater har bred erfaring fra forvaltningsrettslige saker, fra tradisjonelle gyldighetssøksmål til saker hvor grensene for myndighetenes kompetanse etter Grunnloven, EMK eller EØS-retten kommer på spissen. Våre advokater har bred erfaring med grunnlovstolkning og menneskerettslig metode generelt, og bistår for eksempel jevnlig i saker om brudd på Grunnloven § 105 og vernet av den private eiendomsretten i EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og i saker om ytringsfrihetens grenser etter Grunnloven § 10 og EMK artikkel 10.. Vi bistår også i saker om brudd på EØS-rettslige rettigheter og forpliktelser.

Emanuel Feinberg var én av to prosessfullmektiger for Greenpeace og Natur og Ungdom i det såkalte Klimasøksmålet om gyldigheten av tildelingsvedtak for utvinningslisenser til olje- og gassproduksjon i Barentshavet (HR-2020-2472-P). Saken var basert på Grunnloven § 112, EMK artikkel 2 og 8, de forvaltningsrettslige krav til forsvarlig saksbehandling, og de EØS-rettslige krav til utredning av klimakonsekvenser. Saken er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Anders Ryssdal har lang erfaring med å prosedere grunnlovs- og menneskerettighetsspørsmål for domstolene. Han har ført flere rettsavklarende saker innenfor disse områdene, for eksempel Bølgepapp-saken (Rt. 1994 s. 610) om EMKs stilling i norsk rett før menneskerettighetsloven, Dobbeltstraff II- saken (Rt. 2002 s. 497) om tilleggsskatt, og Øvre Ullern-terrasse (Rt. 2007 s. 1281) og HR-2019-1206-A om tomtefestelovens forhold til Grunnloven § 97 og § 105 og EMK TP1-1.

Jon Wessel-Aas har betydelig erfaring med å prosedere saker som har reist spørsmål om forholdet til Grunnloven, EMK og EØS-retten. Han har blant annet prosedert flere rettsavklarende saker om dette i Høyesterett, herunder om Grunnlovens forbud mot forhåndssensur og om utvidet Høyesteretts utvidede kompetanse i saker om brudd på EMK (Rt-2007-404), ytringsfrihet versus opphavsrett (Rt-2010-366 og HR-2022-1113-A), pressefrihet versus personvern (Rt-2015-746), krav på innsyn i straffesaksdokumenter etter EMK (Rt-2015-1467), forholdet mellom databasevernet og ytringsfriheten (HR-2019-1725-A), ytringsfrihet versus hatefulle ytringer om kjønnsidentitet (HR-2022-1843-A) og forholdet mellom ytringsfriheten og domstollovens forbud mot kringkasting av lydopptak fra straffesaker (HR-2022-2106-A).