Forvaltningsrett, grunnlovsprøving, menneskerettigheter og EØS

Forvaltningsrett, grunnlovsprøving, menneskerettigheter og EØS

Vi bistår med forvaltningsrettslige saker, herunder prøving av forvaltningsvedtaks gyldighet opp mot både Grunnloven, menneskerettighetene, og EØS-retten.

Våre advokater har bred erfaring fra forvaltningsrettslige saker, fra tradisjonelle gyldighetssøksmål til saker hvor grensene for myndighetenes kompetanse etter Grunnloven, EMK eller EØS-retten kommer på spissen. Våre advokater har bred erfaring med grunnlovstolkning og menneskerettslig metode, og bistår for eksempel jevnlig i saker om brudd på Grunnloven § 105 og vernet av den private eiendomsretten i EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1. Vi bistår også i saker om brudd på EØS-rettslige rettigheter og forpliktelser.

Emanuel Feinberg var én av to prosessfullmektiger for Greenpeace og Natur og Ungdom i det såkalte Klimasøksmålet om gyldigheten av tildelingsvedtak for utvinningslisenser til olje- og gassproduksjon i Barentshavet (HR-2020-2472-P). Saken var basert på Grunnloven § 112, EMK artikkel 2 og 8, de forvaltningsrettslige krav til forsvarlig saksbehandling, og de EØS-rettslige krav til utredning av klimakonsekvenser. Saken er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Anders Ryssdal har lang erfaring med å prosedere grunnlovs- og menneskerettighetsspørsmål for domstolene. Han har ført flere rettsavklarende saker innenfor disse områdene, for eksempel Bølgepapp-saken (Rt. 1994 s. 610) om EMKs stilling i norsk rett før menneskerettighetsloven, Dobbeltstraff II- saken (Rt. 2002 s. 497) om tilleggsskatt, og Øvre Ullern-terrasse (Rt. 2007 s. 1281) og HR-2019-1206-A om tomtefestelovens forhold til Grunnloven § 97 og § 105 og EMK TP1-1.

Kontaktpersoner
Anders Ryssdal og Emanuel Feinberg