Foretaksstraff og forvaltningsrettslige sanksjoner

Foretaksstraff og forvaltningsrettslige sanksjoner

Vi bistår også som forsvarer i straffesaker og advokat ved undersøkelser fra offentlige tilsynsorganer.

Våre advokater har lang og omfattende erfaring fra straffesaker, både når det gjelder foretaksstraff og straffesaker som følge av påstått brudd på konkurransereglene.

Anders Ryssdal har ført flere konkurranserettslige saker for domstolene og har også opptrådt som forsvarer ved påstått brudd på konkurranseregler. Han bistod Aschehoug mot Konkurransetilsynet for å få et opphevet et vedtak om overtredelsesgebyr. Ryssdal ledet tidligere konkurranserettsavdelingen i Wiersholm og var rangert for sitt virke innenfor konkurranseretten, bl.a. i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han var formann for Konkurranselovutvalget som la frem forslaget til konkurranseloven av 1993. Han er videre forfatter av Joint ventures – en konkurranserettslig analyse, 2003 og én av to forfattere av verket Norsk konkurranserett, 2018.

Cato Schiøtz har ført en rekke saker om foretaksstraff, herunder to saker for Høyesterett som begge endte med frifinnelse. Den første saken gjaldt foretaksstraff for et ras av isklump fra tak med alvorlig personskade som følge. Den andre var en sak for Multiconsult AS som gjaldt spørsmål om selskapets straffeansvar for korrupsjon i Tanzania.

Kontaktperson
Anders Ryssdal