Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Advokatfirmaet Glittertind AS («Glittertind») er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Glittertind er et advokatfirma med hovedvekt på virksomhetsområdene sivilrettslig prosedyre, entrepriserett og industri og energi. Vi har kontor i Oslo.

I 2022 hadde vi 29 medarbeidere. 10 av medarbeiderne er partnere og deleiere i firmaet. I 2022 omsatte vi kr 126 550 000. Mer informasjon om Glittertind finner dere her på vår hjemmeside.

I vår bransje er det generelt en risiko for at de ansatte jobber for mye overtid. I Glittertind har vi gode rutiner for oppfølging av den enkeltes arbeidsbelastning. Vi har system for å registrere all tid som de ansatte er på arbeid og den enkeltes arbeidsbelastning følges opp ukentlig av nærmeste leder.

Glittertinds leverandører er sentrale for vår evne til å utføre advokatvirksomheten på en effektiv og god måte. Våre største leverandører knytter seg til leveranse av, og løpende drift av vår tekniske infrastruktur samt våre lokaler. I tillegg har vi enkelte mindre innkjøp relatert til den alminnelige kontordriften. Vi forventer at våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til men­neske­rettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Styret i Glittertind har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt managing partner i Glittertind ansvar for firmaets etterlevelse av policyen.

For våre hovedleverandører foretas det en årlig gjennomgang av deres retningslinjer for ivaretakelsen av menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Gjennomgangen skjer gjennom at vi går gjennom offentlig tilgjengelige redegjørelser fra de aktuelle selskap. I tillegg stilles det eventuelle tilleggsspørsmål ved årlige gjennomganger av avtaleforholdet med de aktuelle leverandørene.

For våre mindre, men faste, leverandører, vil det utarbeides egne spørsmålsark for besvarelse av leverandøren – slik at vi i størst mulig grad får trygghet for at de ivaretar de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi har kartlagt våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. For de av leverandørene som innebærer størst potensiell risiko, vil vi iverksette ekstra oppfølging.

Vårt videre arbeid knyttet til de krav som stilles i åpenhetsloven vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulige skade.

Spørsmål vedrørende Glittertinds etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til managing partner, Aron Solheim, aron.solheim@glittertind.no.

Kontaktperson

Managing partner

Aron Solheim,

aron.solheim@glittertind.no