Klima- og miljørett

Klima- og miljørett

Glittertind skal være et ledende firma innenfor klima- og miljørett, og vi bistår i flere saker på disse områdene.

Våre advokater er fortrolige med både nasjonale og internasjonale regelsett om miljø og klima, og energirett mer generelt, og er oppdaterte på relevant praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol og EØS-rettens regler om konsekvensutredninger.

Emanuel Feinberg var én av to prosessfullmektiger i Klimasøksmålet om gyldigheten av tildelingsvedtak for utvinningslisenser for olje- og gassproduksjon i Barentshavet. Høyesterett i plenum avklarte i denne saken rekkevidden av miljøbestemmelsen i Grunnloven § 112 i saker om forvaltningsvedtak med Stortingets involvering. Saken reiste også spørsmål om EMK artiklene 2 og 8 på miljøområdet, internasjonale miljørettslige kilders betydning for tolkningen, og EØS-rettslige krav til konsekvensutredninger. Saken er klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for brudd på artikkel 2 (retten til liv) og artikkel 8 (retten til familie- og privatliv).

Nils-Henrik Pettersson har utarbeidet omgjøringsbegjæringer for Natur og Ungdom i forbindelse med fjorddeponi i Førdefjorden, og representerer Miljøpartiet de Grønne i deres klage til ESA over oljeskattepakken til oljenæringen i 2020.

Kontaktperson
Emanuel Feinberg